การรับประกันสินค้า

บริษัทฯ รับประกันสินค้าเป็นเวลา 1-3 เดือน และ 1 ปี และ 2ปี ตามแต่ประเภทของสินค้านับจากวันที่ซื้อสินค้า

โดยลูกค้าจะได้รับทราบ จากพนักงาน ก่อนตัดสินใจเลือกซื้อ และระยะประกันจะระบุที่ Void ติดอยู่กับสินค้า

การรับประกันสินค้า

บริษัทฯ รับประกันสินค้าเป็นเวลา 1-3 เดือน และ 1 ปี และ 2ปี ตามแต่ประเภทของสินค้านับจากวันที่ซื้อสินค้า

โดยลูกค้าจะได้รับทราบ จากพนักงาน ก่อนตัดสินใจเลือกซื้อ และระยะประกันจะระบุที่ Void ติดอยู่กับสินค้า

ขั้นตอนการส่งเคลมสินค้า

1. กรุณานำหลักฐานการซื้อทุกครั้งที่ส่งเคลมสินค้า เช่น บิลใบเสร็จที่ซื้อจากร้านค้า

2. นำสินค้าที่จะเคลมพร้อมอุปกรณ์เสริม อาทิ สายชาร์ท อะแดปเตอร์ มาให้ครบ

3. กรอกรายละเอียดอาการที่บกพร่อง ชำรุดของสินค้า และรายละเอียด ชื่อและเบอร์ติดต่อของผู้ใช้งาน โดยละเอียดในแบบฟอร์มแจ้งส่งซ่อม

4. สินค้าที่ส่งเคลม จำเป็นต้องทิ้งเครื่องไว้เพื่อตรวจสอบความบกพร่องหรืออาการเบื้องต้นก่อน

5. หลังจากนั้น จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อแจ้งอาการที่ชำรุด, ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) และแจ้งนัดวันซ่อมเสร็จ และกำหนดวันให้มารับสินค้า

เงื่อนไขการรับประกัน

1. ภายใต้ระยะเวลาของการรับประกัน บริษัทฯ อาจทำการซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ให้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ

2. หลังจากซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้า การนับระยะเวลารับประกันจะเริ่มนับต่อเนื่องจากที่เหลืออยู่

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายในการซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้า โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ ของบริษัทฯ

4. สินค้าที่ส่งเคลม จำเป็นต้องทิ้งเครื่องไว้เพื่อตรวจสอบความบกพร่องหรืออาการเบื้องต้นก่อน

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อสินค้าที่เสียหายที่อยู่นอกข่ายการรับประกัน หรือ สินค้าที่หมดประกันแล้ว

การรับประกันที่ถือเป็นโมฆะตามเงื่อนไข

1. สินค้าไม่มี void รับประกันของบริษัทฯ หรือไม่มีหมายเลขเครื่องสินค้า (S/N) หรือสติ๊กเกอร์ของบริษัทฯหรือ หลักฐานที่แสดงว่าเป็นสินค้าของบริษัทฯ

2. สินค้าที่เกิดความเสียหายจากการดัดแปลงแก้ไขหรือซ่อมแซม โดยบุคคลที่ไม่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ

3. สินค้าที่เกิดความเสียหายจากอุบัติเหตุ น้ำ อาหาร ความชื้น อุณหภูมิที่สูงหรือต่ำเกินไป

4. สินค้าที่เสียหายจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง เช่น การติดตั้งผิดพลาด การตกกระแทกแตกหักเสียหาย การใช้ สายชาร์ตของสินค้าอื่น ฯลฯ มีผลให้สินค้าเสียหาย เป็นต้น

ดาวน์โหลด ใบปะหน้าพัสดุส่งเคลมhttp://www.google.com

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มส่งเคลมสินค้า

* หมายเหตุ: คุณลูกค้าควรเก็บภาพหรือวีดีโอสินค้าก่อนส่งสินค้าเคลมทางพัสดุ เพื่อเป็นหลักฐาน ในกรณีที่สินค้าเกิดความเสียหายระหว่างการขนส่ง
OUR SERVICES
เงื่อนไขการรับประกัน
บริษัท ทรีบี อินเตอร์เทรด จำกัด รับประกันสินค้าเฉพาะสินค้าที่นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย บริษัท ทรีบี อินเตอร์เทรด และสินค้าที่ซื้อจากร้านค้าหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยมีกำหนดเวลารับประกันนับจากวันที่ซื้อจาก บริษัท ทรีบี อินเตอร์เทรด เท่านั้น
การรับประกันสินค้า เป็นการรับประกันความเสียหายของสินค้าจากการใช้งานที่ถูกวิธี หรือความชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการผลิตเท่านั้น โดยลูกค้าต้องนำสินค้ามาเข้ารับการบริการ ณ ศูนย์บริการ Service Center ทรีบี อินเตอร์เทรด และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากการนำสินค้าเข้ารับการบริการเอง เช่น ค่าประกันภัย ค่าขนส่ง ค่าภาษีอากร ค่าดูแลสินค้า 
บริษัท ทรีบี อินเตอร์เทรด จะไม่รับประกันเปลี่ยนหรือคืนสินค้าที่มีสภาพผิดปกติ
 • สภาพสินค้าผิดปกติ สินค้ามีสภาพผิดปกติ แตก, หัก, บิ่น, ไหม้, งอ, ยุบ, เบี้ยว, ทะลุ, ร้าว มีรอยถลอก
 • ไม่มีกล่องผลิตภัณฑ์ การส่งเคลมสินค้าต้องส่งพร้อมกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์
 • การเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง สินค้ามีสภาพที่เกิดจากการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง รอยคราบสนิม คราบอ๊อกไซด์ คราบน้ำ คราบกาแฟ
 • สินค้าหมดอายุการรับประกัน สินค้าที่หมดอายุการรับประกัน สินค้าที่ตรวจไม่พบอาการเสีย จะต้องเสียค่าบริการขั้นต่ำในการตกลงซ่อม หรือไม่ตกลงซ่อม
 • เสียหายจากปัจจัยภายนอก สินค้าเสียหายเนื่องจากปัจจัยภายนอก ไฟตก ไฟเกิน ฟ้าผ่า
 • เกิดจากซอฟต์แวร์ ปัญหาที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวเนื่องมาจากซอฟต์แวร์ ไวรัส หรือระบบปฏิบัติการ ที่ติดตั้งโดยผู้ซื้อ
 • สติ๊กเกอร์รับประกันขาดหาย สติ๊กเกอร์รับประกันของบริษัท ทรีบี อินเตอร์เทรด มีรอยฉีก ขาด หลุด ลบ หาย แก้ไข หรือถูกปิดทับจนไม่สามารถมองเห็นสาระสำคัญบนตัวสติ๊กเกอร์
 • ไม่มีซีเรียส หรือหมายเลขประจำตัวสินค้า ไม่มีซีเรียส ไม่มีหมายเลขประจำตัวสินค้า (Serial Number) สินค้าที่ปกติต้องมี หรือมีการติดสติ๊กเกอร์เลียนแบบสติ๊กเกอร์รับประกันบริษัท ทรีบี อินเตอร์เทรด
 • ใช้สินค้าผิดวิธี การใช้สินค้าผิดวิธี มีการแก้ไขก่อนได้รับอนุญาต เกิดอุบัติเหตุกับตัวสินค้า มีร่องรอยการเปิดแกะ หรือร่องรอยการชำรุด ซ่อมแซม
 • หีบห่อที่ใช้บรรจุไม่เหมาะสม ความเสียหายหรือการสูญเสีย โดยมีสาเหตุจากหีบห่อที่ใช้บรรจุไม่แข็งแรงมั่งคงเพียงพอ ไม่เหมาะสมกับสินค้า
 • รอยปากกาบนสินค้าหรือสติ๊กเกอร์รับประกันสินค้าของบริษัท ทรีบี อินเตอร์เทรด ทางบริษัท ทรีบี อินเตอร์เทรด ไม่ให้การรับประกันสินค้าที่มีรอยปากกาใด ๆ เขียนลงบนตัวสินค้า และไม่สามารถลบออกได้ โดยส่งผลต่อสาระสำคัญบนตัวสติ๊กเกอร์หรือสินค้า