ตัวแทนจำหน่าย

เอกสารประกอบการสมัครตัวแทน

 1. แบบฟอร์มการสมัครตัวแทน <–(คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
 2. เอกสารประกอบ (รับรองสำเนาถูกต้อง)

ร้านค้าพาณิชย์บุคคลธรรมดา

–          ใบทะเบียนพาณิชย์

–          สำเนาใบ ภพ. 20 (ถ้ามี)

–          สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของกิจการ

–          สำเนาทะเบียนบ้านเจ้าของกิจการ

–          แผนที่ตั้งกิจการ สถานที่ส่งของ และภาพถ่ายสถานที่ทำการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด

–          หนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด (ไม่เกิน 3 เดือน)

–          หนังสือรายการจดทะเบียน (หส.2)

–          สำเนาใบ ภพ. 20 (ถ้ามี)

–          สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม

–          สำเนาทะเบียนบ้านผู้มีอำนาจลงนาม

–          แผนที่ตั้งกิจการ สถานที่ส่งของ และภาพถ่ายสถานที่ทำการ

บริษัทจำกัด หรือ บริษัทมหาชนจำกัด 

–          หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท (ไม่เกิน 3 เดือน)

–          หนังสือบริคณห์สนธิ

–          หนังสือบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)

–          สำเนาใบ ภพ. 20 (ถ้ามี)

–          สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม

–          สำเนาทะเบียนบ้านผู้มีอำนาจลงนาม

–          แผนที่ตั้งกิจการ สถานที่ส่งของ และภาพถ่ายสถานที่ทำการ

 1. กรณีขอวงเงินเครดิต

          3.1 แบบฟอร์มหนังสือสัญญาค้ำประกันการซื้อสินค้า <–(คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

3.2 สำเนาบัตรประชาชนผู้ค้ำประกัน (รับรองสำเนาถูกต้อง)

3.3 สำเนาทะเบียนบ้านผู้ค้ำประกัน (รับรองสำเนาถูกต้อง)

เอกสารเพิ่มเติม

– สำเนา Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (ถ้ามี)

– งบการเงินปีปัจจุบัน หรือปีล่าสุดที่มี (ถ้ามี)

 

ช่องทางการจัดส่งเอกสาร 

 • ส่งเอกสารทางไปรษณีย์

  ที่อยู่ : บริษัท ทรีบี อินเตอร์เทรด (ประเทศไทย) จำกัด

  8/1 ซอย ระหว่างสายไหม 74 – 74/1 (74/ก) ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

 • ส่งเอกสารทาง E-mail : info@3b.co.th

   

 • ติดต่อสอบถาม โทร. 02-103-2258 , 062-064-2089

 

Line Official Account