DIY

FEATURED

RAM PC (แรมพีซี) ACER PREDATOR APOLLO DDR4 RGB 16GB 3200MHz

RAM PC (แรมพีซี) ACER PREDATOR APOLLO DDR4 RGB 16GB 3200MHz

Overclocking Deity, เพื่อ Ultimate Supremacy

ซัมซุง บี-ดาย 3200

เมกะเฮิรตซ์ – 4000 เมกะเฮิรตซ์

หน้าสัมผัสเคลือบทอง 15 μin

การรับประกันตลอดอายุการใช้งานแบบจำกัด

RELATED PRODUCTS